Privacy beleid van Transeco

Deze website is eigendom van Transeco en wordt beheerd door Snel⚡️Online

Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Transeco

Boterdijk 4

5853 BX Siebengewald

Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@transeco.nl

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat Transeco zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; naam bedrijf; e-mailadres; land; stad; apparaatgegevens; geografische locatie; taal; telefoonnummer; gebruikersnaam; Postcode; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; antwoorden op vragen; Gegevens die worden meegedeeld om de Dienst te gebruiken; Tracker.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven. Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Transeco. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Transeco gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Transeco haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Transeco specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Transeco of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Transeco dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Transeco en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Transeco (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:


 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;

 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;

 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;

 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

 • In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:


 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Koppelen van gegevens, Weergave van content van externe platforms, Spambescherming, Contact met de Gebruiker, Analyses, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Toegang tot accounts van externe services, Hosting-en back-endinfrastructuur, Registratie en verificatie, Platformdiensten en hosting en Tagbeheer.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Facebook-Machtigingen die worden gevraagd door Transeco

Transeco kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens. Met deze dienst kan Transeco verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook-machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: Basisinformatie, Toegang tot vriendenlijsten en Vind-ik-leuks van vrienden.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Transeco, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

WordPress Stat (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Contact met de gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief Transeco

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met Transeco. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor Transeco of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, achternaam.

Hosting- en Back-end infrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee Transeco kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van Transeco.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Interactie met Externe Sociale netwerken en platforms

Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van Transeco. De interactie en informatie die worden verkregen door Transeco worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in Transeco verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook Ireland Ltd)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Koppelen van gegevens

Met dit type dienst kan de Eigenaar Gegevens koppelen aan diensten van derden die binnen dit privacybeleid worden aangegeven. Hierdoor stromen Gegevens door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Zapier (Zapier, Inc.)

Zapier is een dienst voor automatisering van workflow die wordt aangeboden door Zapier, Inc. die de overdracht van Gegevens tussen diensten (van derden) automatiseert.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; apparaatgegevens; e-mailadres; gebruikersnaam; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; geografische locatie; land; naam bedrijf; Postcode; stad; taal; telefoonnummer; voornaam.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Platformdiensten en hosting

Deze diensten hebben als doel het hosten en uitvoeren van de belangrijkste onderdelen van Transeco, en zorgen zo voor de levering van Transeco vanuit een gemeenschappelijk platform. Deze platforms voorzien de Eigenaar van een breed scala aan instrumenten – zoals analyses, gebruikersregistratie, opmerkingen, database management, e-commerce, betalingsverwerking – die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren. Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

WordPress.com (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)

WordPress.com is een platform dat wordt aangeboden door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. en waarmee de Eigenaar Transeco kan laten bouwen, beheren en hosten door Di-Va.nl

Verwerkte Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat Transeco ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten. Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft Transeco toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden. Bepaalde van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor doelgroepgerichte advertenties en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

WordPress.com Single Sign On (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)

WordPress.com Single Sign On is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. verbonden aan het WordPress.com-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van Transeco, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

hCaptcha (Intuition Machines, Inc)

hCaptcha is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Intuition Machines, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; Gegevens die worden meegedeeld om de Dienst te gebruiken.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor Transeco. Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Toegang tot accounts van externe services

Met dit soort diensten heeft Transeco toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en kan hierop acties uitvoeren. Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

Toegang tot de Facebook-account (Facebook, Inc.)

Met deze dienst kan Transeco verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Gevraagde toestemmingen: Toegang tot vriendenlijsten; Vind-ik-leuks van vrienden.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van Transeco bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee Transeco dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee Transeco dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:


 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketing doeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te voeren

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Toepasselijkheid van uitgebreide beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens.

Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van die Gebruikers in de EU kan controleren.

Cookiebeleid

Transeco gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Transeco of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Transeco op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Transeco en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Transeco registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe te verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden wordt verwerkt

Transeco ondersteunt geen verzoeken om uw browser verkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browser verkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit Privacy beleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Transeco en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Transeco (of externe diensten die worden ingezet in Transeco), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Transeco worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Transeco die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Transeco. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Transeco, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Transeco (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Transeco zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Transeco, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 10 januari 2024